کارگاه و سمینار
کارگاه « ۳ روز تا بیداری»
 • ویدیو: ۷ ساعت و ۳۰
 • ویس: ۷ ساعت و ۳۰
 • :
 • قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره علم ثروت
بخش چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 48 ساعت
 • ویس ویدیوها: 48 ساعت
 • :
 • قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 48 ساعت
 • ویس ویدیوها: 48 ساعت
 • فایل تست: 2 عدد
 • قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 64 ساعت
 • ویس ویدیوها: 64 ساعت
 • فایل تست: 4 عدد
 • قیمت: ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 66 ساعت
 • ویس ویدیوها: 64 ساعت
 • فایل تست: 4 عدد
 • قیمت: ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
دوره های قوانین جهان هستی
دوره غیر حضوری پیشرفته قوانین جهان هستی
 • ویدیو: 10 ساعت
 • ویس: 22 ساعت
 • فایل pdf: 1 عدد
 • قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش چهارم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • ویس آپدیت1و2: 6 ساعت
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
پکیج سمینار 3 بهمن (غیر حضوری)
 • ویدیو: 3 ساعت
 • ویس ویدیوها: 3 ساعت
 • فایل: 0
 • قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش سوم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری اسرار جهان
 • ویدیو: 4 ساعت
 • ویس: 4 ساعت
 • ویس تکمیلی: 2:10 ساعت
 • قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش دوم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش اول)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
روابط و عزت نفس
دوره غیر حضوری جذب فرد خاص
 • ویدیو: 12 ساعت
 • ویس: 12 ساعت
 • ویس تکمیلی: 6 ساعت
 • قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری عزت نفس (مقدماتی)
 • ویدیو: 11 ساعت
 • ویس ویدیوها: 11 ساعت
 • ویس تکمیلی و ویس آپدیت و فایل: 12 ساعت و 1 عدد
 • قیمت: ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری ارتباط موثر در روابط (1)
 • ویدیو: 4 ساعت
 • ویس: 4 ساعت
 • :
 • قیمت: ۳۹۹,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ