دوره علم ثروت
بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 66 ساعت
 • ویس ویدیوها: 64 ساعت
 • فایل تست: 4 عدد
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
دوره های قوانین جهان هستی
دوره غیر حضوری پیشرفته قوانین جهان هستی
 • ویدیو: 10 ساعت
 • ویس: 22 ساعت
 • فایل pdf: 1 عدد
 • ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش چهارم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • ویس آپدیت1و2: 6 ساعت
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پکیج سمینار 3 بهمن (غیر حضوری)
 • ویدیو: 3 ساعت
 • ویس ویدیوها: 3 ساعت
 • فایل: 0
 • قیمت: رایگان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش سوم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری اسرار جهان
 • ویدیو: 4 ساعت
 • ویس: 4 ساعت
 • ویس تکمیلی: 2:10 ساعت
 • ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش دوم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش اول)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
روابط و عزت نفس
دوره غیر حضوری جذب فرد خاص
 • ویدیو: 12 ساعت
 • ویس: 12 ساعت
 • ویس تکمیلی: 6 ساعت
 • ۸۹۹,۰۰۰ تومان
  ۶۲۹,۳۰۰ تومان
دوره غیر حضوری (تخصصی) عزت نفس
 • ویدیو: 11 ساعت
 • ویس ویدیوها: 11 ساعت
 • ویس تکمیلی و ویس آپدیت و فایل: 12 ساعت و 1 عدد
 • ۹۸۰,۰۰۰ تومان
  ۶۸۶,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری ارتباط موثر در روابط (1)
 • ویدیو: 4 ساعت
 • ویس: 4 ساعت
 • :
 • ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶۶,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ