روابط و عزت نفس
دوره غیرحضوری رابطه آگاهانه ۳ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)
 • ویس: ۵ ساعت
 • ویدیو: ۵ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
دوره غیرحضوری رابطه آگاهانه ۲ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)
 • ویدیو: ۶ ساعت
 • ویس: ۶ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
بخش چهارم عزت نفس پیشرفته (ماه ۷ و ۸)
 • ویس: ۲۸ ساعت
 • ویدیو: ۲۸ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بخش سوم عزت نفس پیشرفته (ماه ۵ و ۶)
 • ویس: ۳۰ ساعت
 • ویدیو: ۲۸ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بخش دوم عزت نفس پیشرفته (ماه ۳ و ۴)
 • ویس: ۳۲ ساعت
 • ویدیو: ۲۸ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بخش اول عزت نفس پیشرفته (ماه ۱ و ۲)
 • ویس: ۳۲ ساعت
 • ویدیو: ۲۸ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوره غیرحضوری رابطه آگاهانه ۱ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)
 • ویدیو: ۸ ساعت
 • ویس: ۸ ساعت
 • :
 • قیمت: ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری جذب فرد خاص
 • ویدیو: 12 ساعت
 • ویس: 12 ساعت
 • ویس تکمیلی: 6 ساعت
 • قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری عزت نفس (مقدماتی)
 • ویدیو: 11 ساعت
 • ویس ویدیوها: 11 ساعت
 • ویس تکمیلی و ویس آپدیت و فایل: 12 ساعت و 1 عدد
 • قیمت: ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری ارتباط موثر در روابط (1)
 • ویدیو: 4 ساعت
 • ویس: 4 ساعت
 • :
 • قیمت: ۳۹۹,۰۰۰ تومان
دوره های قوانین جهان هستی
مستر مایند (ویس شب)
 • ویس چگونگی کارکرد دوره مسترمایند: ۱ ساعت
 • ویس مستر مایند: ۳ ساعت
 • فایل: راهنمای نحوه استفاده از دوره
 • قیمت: ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری پیشرفته قوانین جهان هستی
 • ویدیو: 10 ساعت
 • ویس: 22 ساعت
 • فایل pdf: 1 عدد
 • قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش چهارم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • ویس آپدیت1و2: 6 ساعت
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
پکیج سمینار 3 بهمن (غیر حضوری)
 • ویدیو: 3 ساعت
 • ویس ویدیوها: 3 ساعت
 • فایل: 0
 • قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش سوم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری اسرار جهان
 • ویدیو: 4 ساعت
 • ویس: 4 ساعت
 • ویس تکمیلی: 2:10 ساعت
 • قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش دوم)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی (بخش اول)
 • ویدیو: 8 ساعت
 • ویس: 8 ساعت
 • :
 • قیمت: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
کارگاه و سمینار
کارگاه « ۳ روز تا بیداری»
 • ویدیو: ۷ ساعت و ۳۰
 • ویس: ۷ ساعت و ۳۰
 • :
 • قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره علم ثروت
بخش چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 48 ساعت
 • ویس ویدیوها: 48 ساعت
 • :
 • قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 48 ساعت
 • ویس ویدیوها: 48 ساعت
 • فایل تست: 2 عدد
 • قیمت: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 64 ساعت
 • ویس ویدیوها: 64 ساعت
 • فایل تست: 4 عدد
 • قیمت: ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت
 • ویدیو: 66 ساعت
 • ویس ویدیوها: 64 ساعت
 • فایل تست: 4 عدد
 • قیمت: ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ