نام گروه: گروه آموزشی مرحله دوم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله دوم (ماه دوماول) دوره علم ثروت

۲۱۳

۴۴

۱۹ دی ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی مرحله اول دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

مگروه آموزشی مرحله اول (ماه اول) دوره علم ثروت

۲۷۲

۴۸۳

۱۶ آذر ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری ارتباط موثر در روابط

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره ارتباط موثر در روابط پاسخ داده می شود.

۶۵

۸

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری پیشرفته قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره پیشرفته قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۱۱۳

۲۹

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری جذب فرد خاص

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , هدیه بالاخانی

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره جذب فرد خاص پاسخ داده می شود.

۱۶۹

۲۸

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش چهارم مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش چهارم مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۲۹۰

۵۴

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش سوم مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش سوم مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۲۸۹

۳۱

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش دوم مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش دوم مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۳۰۷

۴۱

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش اول مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش اول مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۳۵۱

۳۵

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری عزت نفس

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره عزت نفس پاسخ داده می شود.

۵۸۶

۲۳۸

۱۳ آبان ۱۳۹۹

پیام به واتس اپ