نام گروه: گروه آموزشی کارگاه حضوری ۳ روز تا بیداری

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی کارگاه حضوری ۳ روز تا بیداری

۲۴۴

۵

۰۸ شهریور ۱۴۰۱

نام گروه: گروه آموزشی بخش چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی بخش چهارم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

۱۴۱

۱۲

۲۶ اسفند ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

مدیر : هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی

گروه آموزشی بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

۱۸۱

۱۷

۰۶ اسفند ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله (پایانی) چهاردهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , پشتیبانی گروه های آموزشی

گروه آموزشی مرحله (پایانی) چهاردهم (ماه چهاردهم) دوره علم ثروت

۱۲۵

۵۶

۰۶ اسفند ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله (پایانی) سیزدهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , پشتیبانی گروه های آموزشی

گروه آموزشی مرحله (پایانی) سیزدهم (ماه سیزدهم) دوره علم ثروت

۱۳۳

۱۱

۲۳ دی ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله (پایانی) دوازدهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , پشتیبانی گروه های آموزشی

گروه آموزشی مرحله (پایانی) دوازدهم (ماه دوازدهم) دوره علم ثروت

۱۵۲

۲۹

۲۹ آبان ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , پشتیبانی گروه های آموزشی

گروه آموزشی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

۳۱۴

۵۸

۲۲ آبان ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله یازدهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله یازدهم (ماه یازدهم) دوره علم ثروت

۱۵۷

۲۵

۰۳ آبان ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله دهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله دهم (ماه دهم) دوره علم ثروت

۱۶۱

۲۷

۰۱ مهر ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله نهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله نهم (ماه نهم) دوره علم ثروت

۱۶۸

۴۰

۰۷ شهریور ۱۴۰۰

پیام به واتس اپ