نام گروه: گروه آموزشی مرحله (پایانی) دوازدهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله (پایانی) دوازدهم (ماه دوازدهم) دوره علم ثروت

۱۳۶

۷

۲۹ آبان ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

۱۳

۰

۲۲ آبان ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی مرحله یازدهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله یازدهم (ماه یازدهم) دوره علم ثروت

۱۴۶

۴۲

۰۳ آبان ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی مرحله دهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله دهم (ماه دهم) دوره علم ثروت

۱۵۴

۲۷

۰۱ مهر ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله نهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله نهم (ماه نهم) دوره علم ثروت

۱۶۰

۴۰

۰۷ شهریور ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت

۱۶۵

۵۲

۲۲ مرداد ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله هشتم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله هشتم (ماه هشتم) دوره علم ثروت

۱۶۵

۷۳

۲۹ تیر ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله هفتم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله هفتم (ماه هفتم) دوره علم ثروت

۱۷۱

۶۸

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله ششم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله ششم (ماه ششم) دوره علم ثروت

۱۷۶

۷۴

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله پنجم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله پنجم (ماه پنجم) دوره علم ثروت

۱۸۴

۷۲

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیام به واتس اپ