کوچینگ ثروت- مرحله ۹ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۲۱ فروردین ۳ الی سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۳
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۸ (جمعه ها ۱۵- ۱۲)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۵ اسفند ۲ الی جمعه, ۳۱ فروردین ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
رابطه آگاهانه ۲ (حضوری)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۸ اسفند ۲ الی جمعه, ۲۴ فروردین ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۸ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۰۱ اسفند ۲ الی سه شنبه, ۲۲ اسفند ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
رابطه آگاهانه (حضوری)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۹ دی ۲ الی جمعه, ۰۴ اسفند ۲
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۷ (جمعه ها ۱۵- ۱۲)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۰ بهمن ۲ الی جمعه, ۱۱ اسفند ۲
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۷ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۰۳ بهمن ۲ الی سه شنبه, ۲۴ بهمن ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (فصل ۲)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۳ بهمن ۲ الی جمعه, ۱۳ بهمن ۲
 • مدت : ۵ ساعت
 • قیمت دوره: ۶۹۹,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۶ (جمعه ها ۱۶- ۱۳)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۰۸ دی ۲ الی جمعه, ۲۹ دی ۲
 • مدت : ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۶ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۲۸ آذر ۲ الی سه شنبه, ۱۹ دی ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ