کوچینگ ثروت- مرحله ۱۰ (جمعه ها ۱۵- ۱۲)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۲ تیر ۳ الی جمعه, ۱۲ مرداد ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
رابطه آگاهانه ۵ (حضوری)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۲ تیر ۳ الی جمعه, ۱۲ مرداد ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۱۱ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۱۲ تیر ۳ الی سه شنبه, ۰۹ مرداد ۳
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
رابطه آگاهانه ۴ (حضوری)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۱ خرداد ۳ الی جمعه, ۰۸ تیر ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۱۰ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۳ الی سه شنبه, ۲۹ خرداد ۳
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کارگاه حضوری زبان جهان هستی
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۴ اردیبهشت ۳ الی جمعه, ۱۴ اردیبهشت ۳
 • مدت : ۳ ساعت
 • قیمت دوره: ۹۸۸,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۹ (جمعه ها ۱۵- ۱۲)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۱ اردیبهشت ۳ الی جمعه, ۰۱ تیر ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
رابطه آگاهانه ۳ (حضوری)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۰۷ اردیبهشت ۳ الی جمعه, ۲۸ اردیبهشت ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۹ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۲۱ فروردین ۳ الی سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۳
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
رابطه آگاهانه ۲ (حضوری)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۸ اسفند ۲ الی جمعه, ۲۴ فروردین ۳
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ