ویدیو اولین جلسه لایو عیدانه ۹۹/۳/۳

ویدیو اولین جلسه لایو عیدانه ۹۹/۳/۳

دانلود ویدیو

ویدیو لایو 99/3/1

انسان از خداست اما خدا انسان نیست پس شخصیت انسانی قایل شدن برای خدا اشتباه است چراکه خداوند را محدود میکند خداوند برتر از هرآنچه هست ، هست اینگونه ما میتوانیم رابطه آگاهانه تری با خداوند برق...

دانلود ویدیو

ویدیو لایو 99/2/19

اگر فکر کنیم فکری که میکنیم مهمه ، مهمه اگر فکر کنیم مهم نیست ،پس مهم نیست این ما هستیم که مهم هستیم یا نیستیم را مشخص میکنیم

دانلود ویدیو
پیام به واتس اپ